Tijdelijk verhuren woonruimte per 1 juli 2016 mogelijk

tijdelijk verhuren woonruimte

Deze Blog is met name interessant voor verhuurders van woonruimten.

In Nederland is het erg lastig en meestal zelfs onmogelijk om tijdelijk een woning te verhuren. Tijdelijk in die zin dat de verhuurder de zekerheid heeft dat de huurder de woonruimte na bepaalde tijd weer zal moeten verlaten. De huurder heeft namelijk huurbescherming. Ook al komen huurder en verhuurder (schriftelijk) overeen dat de huurder na een bepaalde tijd de woonruimte weer zal verlaten, dan nog kan de verhuurder er niets tegen doen als de huurder dat toch niet doet. Maar dit gaat veranderen! Op 1 juli 2016 wordt de Wet Doorstroming Huurmarkt ingevoerd. Die wet maakt het mogelijk om een woonruimte tijdelijk te verhuren.

Tijdelijke verhuur

Momenteel is er alleen de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur op grond van een vergunning op basis van de Leegstandwet. Vereist is dan wel dat sprake is van een te koop staande woning. Aldus betreft het een beperkte categorie. Er zijn natuurlijk genoeg (rechts)personen die graag een woning of appartement willen verhuren, maar er wel zeker van willen zijn dat ze na verloop van tijd weer van die huurovereenkomst af kunnen. Nu kan dat zoals gezegd niet.
In de Wet Doorstroming Huurmarkt is geregeld dat huurder en verhuurder kunnen kiezen voor een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar. Na die twee jaar eindigt de huurovereenkomst van rechtswege. Anders dan bij ‘normale verhuur’, hoeft de verhuurder de huurovereenkomst dus niet door de rechter te laten beëindigen. Het enige wat de verhuurder moet doen is een zogeheten ‘kennisgeving’ sturen aan de huurder, waarin de verhuurder de huurder te kennen geeft dat de huurovereenkomst inderdaad eindigt. Daarbij is de verhuurder overigens wel aan termijnen gebonden. De kennisgeving moet namelijk verstuurd worden maximaal drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst en minimaal een maand voor het einde van de huurovereenkomst. Een kwestie van goed agenderen dus.

Als de verhuurder de kennisgeving heeft gestuurd, eindigt de huurovereenkomst. De huurder kan dan hoog of laag springen: hij zal simpelweg de woonruimte moeten ontruimen. Voor het Nederlandse huurrecht is deze nieuwe wet revolutionair, omdat tot op heden tijdelijke verhuur van
woonruimte niet mogelijk was. De reden waarom dit nu wel mogelijk is, is gelegen in het feit dat de overheid hiermee een betere doorstroming van de woningmarkt wil bewerkstelligen. Hoe dan ook biedt het voor veel verhuurders in verschillende situaties een uitkomst om woonruimte tijdelijk te verhuren. Overigens is het voor woningcorporaties niet mogelijk om sociale huurwoningen op grond van deze wet tijdelijk te verhuren.

Meer opzeggronden

Naast de mogelijkheid voor tijdelijke verhuur, introduceert de Wet Doorstroming Huurmarkt ook een aantal extra opzeggingsgronden voor ‘reguliere huurovereenkomsten’. Net zoals nu al het geval is, kan een huurovereenkomst namelijk opgezegd worden op dringend eigen gebruik. De Wet Doorstroming Huurmarkt noemt echter een aantal gevallen wanneer sowieso sprake is van dringend eigen gebruik (normaliter is de vraag of sprake is van dringend eigen gebruik aan de rechter voorbehouden). Namelijk als de verhuurder opzegt om te verhuren aan een (nieuwe) student of promovendus. Tevens bepaalt de wet dat de verhuurder mag opzeggen om de woning te verhuren aan een groot gezin, als het huidige gezin niet meer groot is door uitvliegende kinderen.

Conclusie

De conclusie is dus dat het eindelijk mogelijk is om een woning tijdelijk te verhuren. Wel zitten er een aantal haken en ogen aan (die in dit artikeltje niet behandeld zijn) en moet de verhuurder goed letten op de termijnen. Dit neemt echter niet weg dat het tijdelijk kunnen verhuren in tal van situaties een goede oplossing is. Voor de verhuurder, maar zeker ook voor de huurder! Immers, voor 1 juli 2016 zou een eigenaar van een woning deze wellicht helemaal niet willen verhuren, omdat deze dan het risico loopt om jarenlang aan een huurovereenkomst te zijn gebonden. Nu kan die verhuurder er dus wel voor kiezen om te verhuren, waarbij uiteraard ook de huurder gebaat is.

Voor meer informatie over deze mogelijkheid van tijdelijk verhuren en/of het opstellen van een huurovereenkomst kunt u contact opnemen met mr. Peter Buursen, lid van de Praktijkgroep Vastgoedrecht.
mr. Peter Buursen
Daniels Huisman Advocaten
buursen@danielshuisman.nl

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.

Help, de buurman haalt de schutting weg!

Hypotheekrecht

Buurman A woont al 15 jaar in een nette en rustige buurt en buurman B is daar net komen wonen. Op een zonnig zaterdagmorgen hoort buurman A een hoop kabaal en ziet dan tot zijn grote schrik dat buurman B de schutting aan het wegslopen is. Buurman A is het daarmee beslist niet eens en spreekt buurman B aan. Buurman B meent dat de schutting op zijn grond staat, van hem is en dat hij er dus mee kan doen wat hij wil. Buurman A is het daarmee niet eens en hij meent dat de schutting op de erfgrens staat en daarom van beiden is, zodat buurman A de schutting niet zomaar en zonder overleg mag weghalen.

Dit is zeker géén denkbeeldige situatie, maar een vaak voorkomend probleem tussen buren, dat tot grote ruzies kan leiden.

Wat te doen?

Als uitgangspunt geldt de door het Kadaster geregistreerde grens. Het is dus verstandig om die Kadastrale erfgrens te (laten) bepalen. Staat de schutting op die Kadastrale grens, dan is op grond van de wet sprake van een gemeenschappelijke (ook wel: mandelige) schutting: beide buren zijn mede-eigenaar van de schutting. Buurman B mag de schutting dan dus niet zonder overleg en zonder instemming van buurman A veranderen of weghalen.

Staat de schutting niet op de Kadastrale grens, dan wil dat nog niet zeggen dat buurman B zijn gang kan gaan. Het kan namelijk zo zijn dat de schutting er al heel lang staat. Als in de praktijk al langere tijd een andere grens is aangehouden dan de Kadastrale grens, dan kan het zo zijn dat die feitelijke grens door verjaring de nieuwe juridische erfgrens is geworden. Daarvan is sprake als de schutting al 10 jaar of langer op de plek aanwezig is en iedereen ervan uitging dat de schutting de erfgrens vormde. Er is dan sprake van goeder trouw. Er is echter géén sprake van goeder trouw als men ook maar enigszins twijfelt, had moeten twijfelen of in de openbare registers had kunnen zien dat de erfgrens anders loopt. Buurman A zal dan dus het bewijs moeten leveren dat de schutting al tenminste 10 jaar of deze plek staat en dat iedereen ervan uitging dat dat de juiste plek was en dat ook niemand daaraan hoefde te twijfelen.
Kan buurman A dat niet bewijzen, dan is hij niet te goeder trouw. Ook dan kan buurman B zijn gang echter nog niet gaan. Staat de schutting er namelijk al 20 jaar of langer, dan is geen goeder trouw vereist en mag men dus ook te kwader trouw zijn. De verjaringstermijn is in dat geval dus 20 jaar. Kan buurman A aantonen dat de schutting tenminste 20 jaar op deze plek staat, dan kan de schutting blijven staan en dan kan buurman B daar niets tegen doen!

Tip

Maak goede afspraken met uw buren en leg veranderingen van de erfgrens steeds goed – in bijvoorbeeld een e-mail – vast.

Wij hebben veel ervaring met dit soort burenrechtelijke problemen. Wij kunnen u hierover dan ook uitvoerig adviseren en u behulpzaam zijn bij het oplossen van dit soort geschillen. Neemt u dan ook gerust contact met Helderecht Advocaten op: 055 – 521 24 91.

mr. Marc Molenaar

Algemene voorwaarden; hoe zit het ook al weer?

image-2015-02-19

Algemene voorwaarden; de kleine lettertjes die in de praktijk slecht worden gelezen, maar die wel zeer belangrijk zijn voor de ondernemers (de gebruikers). Ondanks dat deze van (groot) belang zijn voor de gebruikers, bijvoorbeeld voor het beperken van de aansprakelijkheid, gaat het niet altijd goed bij de toepassing ervan. Reden om in deze bijdrage nog eens kort in te gaan op het (juiste) gebruik van algemene voorwaarden.

Van toepassing verklaren op de overeenkomst

De eerste stap om algemene voorwaarden deel uit te laten maken van de overeenkomst, is door deze van toepassing te verklaren op de overeenkomst. De welbekende zin: “op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing”. Staat deze zin niet in de overeenkomst, dan zijn de algemene voorwaarden niet overeengekomen en maken zij geen deel uit van de overeenkomst. Er kan dan dus geen beroep op worden gedaan. Of de wederpartij de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk heeft gelezen, is niet relevant voor de gebondenheid aan de algemene voorwaarden.

Tijdig kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden

Hoewel de wederpartij de algemene voorwaarden niet hoeft te hebben gelezen voor de toepasselijkheid ervan, is het wel een vereiste dat de gebruiker aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Dat is dus stap twee: het bieden van een redelijke mogelijkheid tot kennisname.

Is dat niet gebeurd, dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar. Met andere woorden kan de wederpartij de bedingen in de algemene voorwaarden die hem of haar niet passen, vernietigen. Deze bedingen worden dan geacht nooit te zijn overeengekomen. De gebruiker kan dan dus geen beroep doen op die bedingen. Dit is geregeld in artikel 6:233 aanhef en onder b BW.

Hierop bestaat echter wel een uitzondering. Is er sprake van een zogenaamde bestendige contractrelatie en kunnen de algemene voorwaarden daardoor geacht worden bekend te zijn bij de wederpartij, dan komt de wederpartij geen beroep toe op deze vernietigingsgrond. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in een arrest van 1 oktober 1999, NJ 2000/207 (Geurtzen/ Kampstaal).

Hoe?

In artikel 6:234 BW is bepaald wanneer de gebruiker de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Kort gezegd, wordt hieraan voldaan wanneer de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden gegeven aan de wederpartij. Als bijlage bij de overeenkomst of bijvoorbeeld op de achterzijde van het papier waarop de overeenkomst is geschreven. Tip: zijn de algemene voorwaarden als bijlage bijgevoegd, laat de wederpartij dan ook tekenen voor ontvangst van de algemene voorwaarden, om discussie achteraf te voorkomen.

Ook via de elektronische weg kunnen de algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld. Deze dienen dan ook voor of bij het sluiten van de overeenkomst te worden gestuurd. Verder moeten ze op een wijze worden gezonden, zodat de wederpartij deze kan opslaan om deze later nog eens te kunnen raadplegen.
Een andere mogelijkheid om iemand tijdig in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de algemene voorwaarden is het verwijzen naar een website waarop de algemene voorwaarden te vinden zijn. Let op: deze mogelijkheid geldt alleen voor gebruikers die diensten verrichten(!). Aangezien het begrip “dienst” ruim wordt opgevat, adviseer ik gebruikers veelal om (ook) standaard te verwijzen naar de website waar de algemene voorwaarden te vinden zijn.

Is het bovenstaande redelijkerwijze niet mogelijk, dan moet aan de wederpartij bekend gemaakt worden dat de algemene voorwaarden bij de gebruiker ter inzage liggen of bij een door de gebruiker opgegeven Kamer van Koophandel of zijn gedeponeerd bij de griffie van een gerecht. Aangezien het niet snel wordt aangenomen dat ter hand stellen redelijkerwijs niet mogelijk is, ga ik hier niet verder op in.

Bedingen mogen niet onredelijk bezwarend zijn

Tot slot zijn er nog voorwaarden gesteld aan de inhoud van de algemene voorwaarden. Deze mogen namelijk niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Zijn de bedingen dat wel, dan zijn ze vernietigbaar . Dit is geregeld in artikel 6:233 aanhef en onder a BW.

Of een beding al dan niet onredelijk bezwarend is, hangt af van de omstandigheden van het geval en is ook afhankelijk zijn van de vraag met wie de overeenkomst is gesloten. Bedingen in algemene voorwaarden die gelden tussen (grote) ondernemers onderling, worden minder snel aangemerkt als onredelijk bezwarend, dan wanneer de overeenkomst aangegaan is met een consument. Deze laatste wordt beschermd. In de wet zijn voorbeelden opgenomen van bedingen in algemene voorwaarden die voor consumenten als onredelijk bezwarend worden aangemerkt (zwarte lijst) en bedingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst). Deze lijsten kunnen weer enige reflexwerking hebben wanneer een overeenkomst wordt aangegaan met een kleine ondernemer.

Kortom

Voor een succesvol gebruik van algemene voorwaarden is dus van belang dat de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op de overeenkomst, de wederpartij tijdig kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en dat de inhoud van de bedingen in de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. Bedenk daarbij dat wanneer het bij deze laatste twee vereisten mis gaat, de wederpartij een beroep moet doen op de vernietiging. Gebeurt dat niet (tijdig), dan zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden gewoon van toepassing.

Verdere vragen over het gebruik van algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden opstellen of laten toetsen? Neem dan contact op met Helderecht Advocaten (055-5212491).

Oktober 2016, mr Maritha Verkuijl-Boessenkool

Speelgoedgeweertje met ernstige gevolgen

hammer-to-fall-1223606

Een merkwaardige strafzaak…. De heer Bremer heeft mij verzocht om hem bij te staan in een strafrechtzaak. De heer Bremer werkt bij een bekende autodealer als monteur. Hij heeft een vriendin die werkt bij de KLM en samen hebben zij het goed voor elkaar. Hoewel ze nu enige jaren samenwonen in het oude (bejaarden-)flatje van oma, zullen ze weldra gaan verhuizen naar hun nieuwbouwwoning, zodra deze gereed is. Het leven en de toekomst lacht hen toe.

Dan gebeurt er iets vreemds. De woning van de heer Bremer wordt onverwacht betreden door een politieagent. Een buurman heeft de politie gewaarschuwd, omdat er beneden voor zijn woning een plantenbak kapot zou zijn geschopt, door een, volgens de buurman, razende jongeman. De heer Bremer is geen razende jongeman, maar toch is er voor de politiebeambte een reden om binnen te treden, met als belangrijk argument dat de “deur toch openstond”. In het ene proces verbaal stelt de politiebeambte dat hij is binnengetreden, omdat hij was opgeroepen om naar de woning van de heer Bremer te gaan om daar te controleren of alles goed was. In een ander proces verbaal meldt dezelfde beambte dat hij is opgeroepen in verband met de melding van de buurman omtrent de hysterische bloembakvernieler. In het ene proces verbaal wordt door de beambte gesteld dat hij zich bij de voordeur bekend zou hebben gemaakt, zou hebben geroepen, maar dat niemand reageerde. In het andere stelt hij dat hij zich niet bekend zou hebben gemaakt, omdat er toch niemand thuis was.
Een raar verhaal, zeker gezien het feit dat de politiebeambte beneden door twee sluisdeuren moest gaan, dan naar de eerste verdieping, vervolgens een hoek om, doorlopen naar achteren en dan draaien, om daar te constateren dat de voordeur van cliënt openstond. Het verhaal is heel erg vaag, maar als je toch niets te verbergen hebt, zou je kunnen verdedigen dat het niet erg is dat de politie zonder toestemming je woning binnentreedt. Eén van hun taken is immers “controle uitvoeren en veiligheid waarborgen”. Er lijkt dus niets aan de hand.
De heer Bremer reageert dan ook enkel verbaasd als hij op zijn werk wordt gebeld dat zijn voordeur zou openstaan. Hij heeft niets te verbergen, immers.

Dan wordt hij ineens verzocht om te verschijnen op het bureau, in verband met verboden wapenbezit. In de woning is namelijk een speelgoedgeweer gevonden, dat teveel zou lijken op een verboden wapen. Het betreft het speelgoedgeweer dat de heer Bremer van zijn vader heeft gekregen toen hij tien jaar oud was en waarmee hij erwten of plastic balletjes kon wegschieten. Er is een veer die je kunt spannen en die deze kleine plastic erwtjes wegschiet. In de tenlastelegging wordt hem echter verweten dat hij een luchtdrukgeweer zou hebben. De wapendeskundige van het Team Forensische Opsporing stelt dat het speelgoedgeweer lijkt op een Mossberg 590 T en uit de foto’s in het dossier blijkt inderdaad dat er enige gelijkenis is. Het bezit van een dergelijk speelgoedgeweer is strafbaar, omdat dit wordt gezien als een wapen in de zin van de Wet Wapens en Munitie. Het enkele bezit is een reden voor een veroordeling.

De heer Bremer wordt na een half jaar gedagvaard te verschijnen voor de politierechter te Den Haag om zich te verantwoorden voor verboden wapenbezit.
De heer Bremer en zijn aanstaande echtgenote maken zich zorgen, want een veroordeling zou ernstige gevolgen kunnen hebben. De aanstaande mevrouw Bremer is werkzaam op Schiphol en wordt periodiek onderworpen aan een zeer streng veiligheidsonderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Ook de partner van een dergelijke medewerker wordt onderzocht. Mevrouw dient op het formulier al aan te geven of de partner een strafrechtelijk verleden heeft.
Een veroordeling voor verboden wapenbezit van de partner betekent dat het tijdelijke contract van mevrouw in ieder geval niet zal worden verlengd. Dit op een moment dat het paar net financiële verplichtingen is aangegaan. Gezien de verstrekkende gevolgen van een veroordeling neemt het paar contact op met hun advocaat. Voor hen een investering, maar zij hopen op een goed resultaat, zelfs al zijn ze door hun advocaat gewezen op het feit dat het enkele bezit doorgaans voldoende is voor een veroordeling.

Tijdens de zitting is door de advocaat stellig aangevoerd dat het wapen niet lijkt op de Mossberg. Het is een plastic speelgoedgeweer dat erwten wegschiet door middel van een veer. Het “wapen” is ook nog eens defect en was door cliënt al bijna weggegooid. Daarnaast is het wapen onrechtmatig verkregen. Het verhaal is zo vaag, dat niet kan worden vastgesteld dat de politie voldoende reden had om het huis binnen te treden.
Dit zou moeten leiden tot het niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie, aldus de advocaat ter zitting.

De gedachte van de regelgeving is dat een nepwapen kan worden gebruikt bij een overval, maar dit wapen is dusdanig nep, dat van enige dreigende werking geen sprake kan zijn. Voor zover de rechter hierover zou twijfelen, is nadrukkelijk verzocht om het wapen ter zitting te laten komen om dit aan de rechter te tonen.
Daarbij komt, in de tenlastelegging werd gesproken over een luchtdrukgeweer en dat is dit zeker niet, hetgeen tot vrijspraak dient te leiden. De Officier van Justitie mag echter altijd de dagvaarding ter zitting aanpassen, hetgeen deze OvJ ook heeft gedaan.

Het werd een zitting van ruim anderhalf uur, waarbij met name een uitgebreid betoog is gehouden over de verstrekkende gevolgen die een veroordeling zou hebben voor deze mensen. De gevolgen van een veroordeling zouden niet proportioneel zijn in vergelijking met mensen die niet aan een veiligheidsonderzoek hoeven te worden onderworpen voor hun werk. Anders gezegd, verhoudingsgewijs zouden ze te zwaar worden gestraft.

De Officier van Justitie eist een boete die zij verlaagt van € 700,- naar € 550,-, waarvan €250,- voorwaardelijk. Er hoeft dus maar € 300,- te worden betaald.
Zij meent dat het feit in de gewijzigde tenlastelegging wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard en dat een straf dient te worden opgelegd. De soep van het veiligheidsonderzoek zal niet zo heet worden gegeten als hij wordt opgediend.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het gaat om veiligheid van de nationale luchthaven en dat deze soep wel degelijk zo heet wordt gegeten! De advocaat noemt ook voorbeelden uit de eigen praktijk. De advocaat verzoekt de rechtbank:
Primair: Het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, omdat het bewijs onwettig is verkregen en buiten beschouwing moet worden gelaten;
Subsidiair: Vrijspraak, omdat het feit niet bewezen kan worden: het is speelgoed, geen wapen en onvoldoende gelijkend op een echt vuurwapen;
Meer subsidiair: Ontslag van alle rechtsvervolging, omdat er geen sprake is van enige schuld. Beide partners wisten oprecht niet dat sprake zou kunnen zijn van een wapen en het is aannemelijk dat, hadden zij dit geweten, zij zich gerealiseerd zouden hebben wat de gevolgen zouden zijn geweest en daar zeker naar zouden hebben gehandeld.
De gevolgen zijn nu onevenredig zwaar voor deze mensen. Het Strafrecht kan niet bedoeld zijn om deze mensen onder deze omstandigheden te veroordelen.

De rechter schorst de zitting en neem een half uur de tijd om tot een uitspraak te komen, hetgeen bij een politierechter uitzonderlijk is.
De uitspraak is: Vrijspraak! De rechter oordeelde dat dit speelgoedgeweertje geen wapen was in de zin van de Wet Wapens en Munitie, omdat het merk niet op de lijst A of B zou staan, behorend bij de wet, en dus niet als wapen in de zin van die wet kon worden aangemerkt. Een fantastische uitspraak!

Had ik het merk genoemd….?

Mr. B. Parmentier
parmentier@parmentieradvocaten.nl
Parmentier Advocaten
Haarlem
023-5313111

Ingebrekestelling

tekenen_document_erfenis_handtekening455

“Een man een man, een woord een woord”. Als deze simpele regel altijd keurig zou worden nageleefd, was ik brodeloos. Daarom prijs ik mij gelukkig dat contractuele afspraken in voldoende mate niet, verkeerd of te laat worden nagekomen. Als advocaat houd ik daar van. Geef mij een mooie (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming en ik ga los.

Nu weet ik maar al te goed dat u niet gelukkig wordt van een contractspartij die wanprestatie pleegt. U bent teleurgesteld in uw verwachtingen en het vergt extra (financiële) inspanningen om voor elkaar te krijgen wat u al had afgesproken. Vervelend. Mogelijk lijdt u schade of wordt u vanwege de wanprestatie van uw contractspartij op de huid gezeten door andere partijen met wie u afspraken heeft.

Uiteraard probeert u het geschil eerst zelf op te lossen, want ik hoor vaak dat het commercieel gezien niet verstandig is om al bij de eerste schermutselingen een advocaat in te schakelen. Bovendien kunt u zich de kosten van juridische bijstand besparen als u de zaak zelf oplost. En als het goed uitpakt, dan heeft u de juiste beslissing genomen.

Nu krijg ik regelmatig – maar niet uitsluitend – geschillen voorgeschoteld waarin het niet goed is gegaan en waarbij ik graag eerder was ingeschakeld. Een tijdig en gericht advies had zich dan ruimschoots terugbetaald. Laat ik een regelmatig terugkerend probleem aan de hand van een willekeurig praktijkgeval als voorbeeld nemen.

Stel, u bent aannemer en de door u ingeschakelde dakdekker levert slecht werk. Na daarop te zijn aangesproken, voert hij enkele reparaties uit, maar de kwaliteit ervan laat te wensen over. U bespreekt dit met de dakdekker, maar die is niet vooruit te branden. Hij zal het nog wel gaan bekijken. Enkele dagen later meldt uw opdracht-gever dat het dak van de door u gebouwde loods lekt en dat de lekkage onmiddellijk moet worden verholpen.

De dakdekker kan wegens een spoedklus pas aan het eind van de week voldoende personeel inzetten. Hij deelt u mee dat het herstel ook geen haast heeft, want volgens Erwin Krol blijft het de rest van de week droog. Uw opdrachtgever pikt het niet. Hij wordt morgen bevoorraad en u ontvangt een fax waarin hij u op voorhand aansprakelijk stelt voor eventuele schade.

Nu de goede relatie met uw opdrachtgever onder druk staat en u vaker zaken met elkaar doet, besluit u om een ander dakdekkersbedrijf in te schakelen. Met de eerst gecontracteerde dakdekker wordt het toch nooit wat. Het dak wordt diezelfde dag keurig hersteld en u besluit om de herstelkosten te verhalen. Kan dat?

Nee, niet zonder meer. De hoofdregel is dat overeenkomsten gericht zijn op nakoming en verkeerd nakomen maakt dat niet anders. Als u wat anders wilt dan nakoming, in het voorbeeld is dat schadevergoeding, dan is vereist dat u de wederpartij eerst schriftelijk in gebreke stelt. U vermeldt in de (fax)brief wat de tekortkoming is en binnen welke redelijke termijn de wederpartij de tekortkoming moet oplossen. De lengte van de termijn hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals het soort prestatie en de benodigde voorbereidende handelingen.

Indien correcte nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn uit-blijft, komt de wederpartij “in verzuim”, wat een wettelijk vereiste is om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat het verkeerd uitvoeren of uitblijven van de prestatie de toestand van verzuim al doet ontstaan, maar dat is, op enkele uitzonderingsgevallen na, niet het geval.

Kortom, zorg ervoor dat u niet in de positie terechtkomt waarin u achteraf moet uitleggen waarom u geen ingebrekestelling heeft verstuurd. U kunt met zo’n brief een hoop narigheid voorkomen. Als u een ingebrekestelling nodig hebt, kunt u een e-mail sturen naar onderstaand adres. Ik stuur u dan een model-ingebrekestelling toe.

Oudere berichten